ขนมรังผึ้ง

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

week 13

แผนการสอนเรื่อง Number 1-10

สาระสำคัญ

การฟัง และการออกเสียงเกี่ยวกับตัวเลข และสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเพื่อเป็นพื้นฐานในกาเรียนระดับสูง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขได้ถูกต้อง
2.นักเรียนสามารถบอกจำนวนสิ่งของจำนวนไม่เกิน10เป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
3.นักเรียนสามารถบอกตัวเลข1-10จากบัตรภาพเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

Vocabulary : one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, number, a chair, a pencil, a dog, a cat a bird

กระบวนการเรียนรู้

Warm up
1. ครูทักทายนักเรียน พร้อมทั้ง ทบทวนคำศัพท์จากบัตรภาพ เช่น a chair, a pencil
a dog, a cat a bird เป็นต้น ครูชูบัตรภาพ a pencil แล้วถามนักเรียนว่าในบัตรภาพมีดินสอกี่แท่ง
ครูถามนักเรียนต่อว่าใครรู้ว่าตัวเลขภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร พร้อมทั้งครูบอกนักเรียนว่า Numbers แล้วให้นักเรียนออกเสียงตาม

Presentation

1.ครูแสดงบัตรตัวเลข 1-10 ทีละใบ พร้อมทั้งครูออกเสียงนับ one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten พร้อมทั้งให้นักเรียนออกเสียงตาม
2. ครูแสดงภาพดอกไม้ที่เตรียมไว้ทีละ 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9 และ 10 พร้อมทั้งครูออกเสียงนับ one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten แล้วให้นักเรียนออกเสียงตาม

Practice
1.ครูแสดงบัตรตัวเลข 1-10 ทีละใบ พร้อมทั้งให้นักเรียนฝึกออกเสียงทั้งห้อง ทีละกลุ่ม
โดยครูอาจจะสลับตัวเลขที่นักเรียนออกเสียงไม่คล่องบ่อยๆ
2.ครูแสดงดอกไม้ที่เตรียมไว้ โดยสุ่มจำนวนดอกไม้ แล้วให้นักเรียนออกเสียงทั้งห้อง ฝึกจนคล่องแล้วถามทีละกลุ่มทีละคน โดยอาจจะให้คนที่ตอบออกมาเขียนตัวเลขบนกระดาน

Production
1.ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม โดยเติมตัวเลขลงในลูกแอปเปิล และวาดรูปตาม
จำนวนตัวเลข และระบายสีลงในสมุด โดยครูเขียนคำศัพท์จำนวนตัวเลขให้บนกระดาน

สื่อการเรียนการสอน

1.บัตรคำ
2.สมุด
3.ภาพดอกไม้

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

1.สังเกตจากการร่วมกิจกรรม ความสนใจ
2.สังเกตจากความถูกต้องของการออกเสียง
3.สังเกตจากความถูกต้องของการทำงานในwork book และความเรียบร้อยของชิ้นงาน

Lesson plans on Number 1-10

 Essential skills of listening and pronunciation about number and thing around them for learning higher level

The purpose of learning.


1. Students can pronounce words correctly about numbers.
2. Students can tell the number of thing not more than 10 words in English correctly.
3. Students can tell the numbers 1-10 from the card in English correctly.

LearningVocabulary : one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, number, a chair, a pencil, a dog, a cat a birdLearning process
Warm up

1.
Teachers and students review the words from the cards, such as a chair, a pencil.
a dog, a cat a bird and so teachers show cards a pencil and then asked the student How many the pencil in cards .Teacher asks students who knew Number in English. Teacher told students that Number and the student pronounce the Number

Presentation1. Teacher shows card numbers 1-10 teachers pronounce and count one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten students with the pronunciation.
2. Teachers shows flower 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9, and 10 teachers pronounce and count one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, and then the student’s pronunciation.

Practice. 1. Teachers show Numbers 1-10 each card also gives students practice pronunciation each group. The teacher may have to change numbers, the students labored to pronounce often
2. Teacher shows Flower by random number of flowers. Then students pronounce in the room. Practiced and spontaneous, and then ask each group individually. It may be the answer to people who write the numbers on the board

Production. 1. Teacher give student make activities by filling the number down in the apple and draw the Numbers and coloring in a book. The teacher wrote the words for numbers on the board.

Instructional media 1. Card word.
2. Book.
3. Images flowers.

Measurement and evaluation of learning1. Observe of participation and interests in activities
2. Observe the accuracy of the pronounce.
3. Observe the accuracy of the work in the work book and complete the work2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ3 มีนาคม 2554 เวลา 11:15

    Good! but I think you have some mistakes. For example, "Essential skills of listening and pronounce about number and thing around them for learning higher level", the word "pronounce" should be a noun as "pronunciation".
    In learning process, "Teachers greet students and to review the words from the cards...", you can write "...students and review...". ^_^

    ตอบลบ
  2. thank you for comment, I will Improvement.

    ตอบลบ