ขนมรังผึ้ง

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554

Week 6


In class
If clause

Ex

1. If I miss the bus this afternoon, I will get/catch a taxi instead.
If + v1, will/may/can+ v1 (Present/real/possible)
(ถ้าฉันขึ้นรถเมย์ไม่ทันบ่ายนี้ฉันก็จะเรียกรถแท็กซี่) (เป็นไปได้ในปัจจุบัน)
2. If I don’t understand Translation 2 course thoroughly, I may fail it.
3. If she comes, I will go there.
4. If you study hard, you will pass an exam.
5. If I understand grammar well,Iwill study Translation better.
6. If it doesn’t rain this afternoon, I will go to the Ocean.

Ex

1. If I were Thaksin,I would not fly to America.
If + v2, would/might/could/should+ v1 (Present/unreal/impossible)

2. Nobody told me that you were in hospital, if I had known, I would have visited you.
If + had+v3, would/might/could/should+ v3 (Past/unreal/impossible)

Out class

1. If I have time, I will call you this evening.
(ถ้าฉันมีเวลาฉันจะโทรหาเย็นนี้)
2. If the snows felt in Bangkok, Everyone was frightened.
(ถ้าหิมะตกที่กรุงเทพทุกคนคงจะตกใจ)
3. If he hasn’t taken me to the movies last night, I would be very sad.
(ถ้าเขาไม่พาฉันไปดูหนังคืนนี้ฉันคงจะเสียใจมากเลย)


If clause
การใช้ If (4 แบบ)
แต่ละตำราก็จะเรียกไม่ค่อยเหมือนกัน เอาง่ายๆ ละกันว่ามี 4 แบบ ไปจำว่า First condition,
 Second condition หรือ Third condition ก็ไม่ได้ช่วยให้เราเรียนรู้อะไร
แบบที่ 1 If + Present Simple, Present Simple
วิธีใช้ ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริง

เช่น
• If you heat water, it boils.
 (ถ้าคุณต้มน้ำ น้ำก็เดือด)
• If you get here before seven, we can catch the early train.
(ถ้าคุณมาถึงที่นี่ก่อน 7 โมง เราก็สามารถขึ้นรถไฟไปได้เร็ว)
• I can’t drink alcohol if I have to drive.
(ฉันไม่สามารถดื่มแอลกอฮอล์ถ้าฉันต้องขับรถ)

แบบที่ 2 If + Present Simple, Will + V1
วิธีใช้ ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน

เช่น
• If I have enough money, I will go to Japan.
(ถ้าฉันมีเงิน ฉันจะไปญี่ปุ่น)
• If he is late, we will have to the meeting without him.
(ถ้าเขามาสาย เราจะต้องเริ่มการประชุมโดยไม่มีเขา)
• I won’t go outside if the weather is cold.
 (ฉันจะไม่ออกไปข้างนอกถ้าอากาศมันเย็น)
• If I have time, I will help you.
(ถ้าฉันมีเวลา ฉันจะช่วยคุณ)
• If you eat too much, you will get fat
 (ถ้าคุณกินมากเกินไป คุณก็จะอ้วน)

แบบที่ 3 If + Past Simple, would + V1 (would แปลว่า น่าจะ) (Past Simple à V2)
วิธีใช้ ใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงข้ามความจริงในปัจจุบัน หรือ อนาคต

เช่น
• If I knew her name, I would tell you.
(ถ้าฉันรู้ชื่อเธอ ฉันก็น่าจะบอกคุณ) [จริงๆ แล้วไม่รู้จักชื่อเธอ]
• She would be safer if she had a car.
(เธอน่าจะปลอดภัยกว่านี้ ถ้าเธอมีรถ) [จริงๆ แล้วเธอไม่มีรถ]
• It would be nice if you helped me do the housework.
 [มันน่าจะดีถ้าคุณได้ช่วยฉันทำงานบ้านบ้าง] [จริงๆ แล้วเธอไม่ช่วยเลย]
• If I were you, I would call her.
 (ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันน่าจะโทรหาเธอ) [จริงๆ แล้ว ฉันไม่ได้เป็นคุณ]
• If I were you, I would not say that.
(ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันก็ไม่น่าจะพูดเช่นนั้น) [จริงๆ แล้ว ฉันไม่ได้เป็นคุณ]

แบบที่ 4 If + Past perfect, would have + V3 (Past perfect -> Had + V3)
วิธีใช้ ใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงข้ามความจริงในอดีต

เช่น
• If you had worked harder, you would have passed your exam.
(ถ้าคุณขยันให้มากกว่านี้ คุณก็น่าจะสอบผ่าน) [จริงๆ แล้วสอบตกไปแล้ว]
• If you had asked me, I would have told you.
(ถ้าคุณถามฉัน ฉันก็น่าจะบอกคุณไปแล้ว) [จริงๆ แล้วคุณไม่ได้ถาม]
• I would have been in big trouble if you had not helped me.
 (ฉันน่าจะมีปัญหาไปแล้ว ถ้าคุณไม่ได้ช่วยฉันไว้) [จริงๆ แล้วคุณช่วยฉันไว้]
• If I had met you before, we would have been together.
 (ถ้าฉันพบคุณก่อนหน้านี้ เราก็น่าจะได้อยู่ด้วยกันไปแล้ว) [จริงๆ แล้วฉันพบคุณช้าไป]ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น